Educare is een praktijk voor de basis GGZ. Wij onderzoeken en behandelen psychische problematiek bij zowel volwassenen als ook bij kinderen en jeugdigen van 2 tot 18 jaar. Deze zorg is voor iedereen toegankelijk. We bieden kortdurende en praktische psychologische hulp dicht bij huis. Daarom hebben we onze werkplekken verspreid over de regio.
Omdat we met de meeste zorgverzekeraars contracten hebben, wordt het grootste deel van de kosten door de zorgverzekeraar vergoed (link naar tarieven). Hiervoor heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Voor kind en jeugd is ook een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist, GGD jeugdarts of een medewerker van de lokale Toegang Jeugdzorg van de gemeente nodig. Alleen in geval van het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie kan de intern begeleider van school naar ons verwijzen.

Maar u kunt ook zonder verwijzing bij ons terecht. U betaalt dan zelf de kosten.

 • angsten (paniek, onzekerheid, faalangst, negatief zelfbeeld, sociale angsten)
 • lichte tot milde depressieve klachten, somberheid
 • aanpassingsstoornissen (zoals overspannenheid, burnout) (LET OP de behandeling van deze klachten worden NIET vergoed door de zorgverzekeraar!)
 • klachten na een schokkende gebeurtenis/trauma en complexe rouwverwerking
 • onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, rugklachten, vermoeidheid (SOLK)
 • werk-, studie- en leerproblemen (LET OP de behandeling van deze klachten worden NIET vergoed door de zorgverzekeraar!)
 • gezins- en relatieproblemen (LET OP! De behandeling van relatieproblemen alleen wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar!)
 • dwangmatige gedachten, piekeren, spanning, tics
 • opvoeding- en ontwikkelingsproblemen (puberteit, seksualiteit)
 • enkelvoudige rouwverwerking (LET OP de behandeling wordt NIET vergoed door de zorgverzekeraar!)
 • schoolproblemen (zoals bij lezen, spellen [dyslexie], rekenen [dyscalculie], hoogbegaafdheid, onderpresteren, motivatieproblemen, vragen rond intelligentie) (LET OP onderzoek en behandeling van alleen deze klachten worden NIET vergoed door de zorgverzekeraar of gemeente. Alleen ernstige enkelvoudige dyslexie aangemeld door de intern begeleider van school kan door de gemeente worden vergoed)
 • gedragsproblemen (boosheid, agressie, impulsief, teruggetrokken)
 • eet- en slaapstoornissen
 • sociale problemen (gepest worden, moeite met het leggen van contacten, een te kort aan weerbaarheid en onvoldoende assertief).
 • DCD (coŲrdinatie ontwikkelingsstoornis)
 • NLD (niet talige leerstoornis)


Tevens verzorgen wij t.b.v. diverse scholen en ander instellingen in de regio de leerlingbegeleiding, waaronder zowel de handelingsgerichte diagnostiek als de advisering en begeleiding vallen.
Wij werken regionaal samen met huisartsen, collega psychologen en orthopedagogen, zowel het basis- als het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, thuisbegeleiding, fysiotherapeuten, logopedisten, NL-PSY, ACCARE, Dimence en GGZ Drenthe.

Kwaliteitsstandaarden
Bij onze diagnostiek en behandeling conformeren we ons aan de landelijke kwaliteitsstandaarden. Die bestaan uit Zorgstandaarden, Generieke modules en Richtlijnen.

Zorgstandaarden en richtlijnen
Een zorgstandaard beschrijft wat goede zorg is gedurende het volledige zorgtraject. Zo wordt duidelijk wat u kunt verwachten op het gebied van de diagnostiek, behandeling, medicatie, participatie, de omgeving en organisatie van de zorg.
We hanteren waar mogelijk de volgende richtlijnen en zorgstandaarden:

Generieke modules
In deze modules worden zorg-onderwerpen beschreven die voor meerdere psychische aandoeningen van belang zijn. We hanteren waar mogelijk de volgende modules:

 • Arbeid als medicijn
 • Daginvulling en participatie
 • Diagnostiek en behandeling van suÔcidaal gedrag
 • Herstelondersteuning
 • Organisatie van zorg rond kind en jongere
 • Ouderen met psychische aandoeningen
 • Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts en de basis GGZ
 • Psychische klachten in de kindertijd
 • Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek
 • Zelfmanagement
 • E-health