Voor  kinderen in de leeftijd van vijf tot acht jaar bieden wij een groepstherapie aan die bestaat uit 15 bijeenkomsten van 60 minuten. Deze therapie is gericht op het vergroten van de weerbaarheid middels onder meer het versterken van de sociale vaardigheden.
In deze therapie staat het spel van het kind centraal. Spel neemt een belangrijke en natuurlijke plaats in wanneer het gaat om het ontwikkelen van nieuwe cognities en vaardigheden. Spel is voor kinderen een doel op zichzelf, maar ook een middel om de wereld en hun eigen plek daarin te leren kennen. Door te spelen ervaart het kind zijn mogelijkheden en beperkingen. Het kind verwerkt cognities ervaringen tijdens zijn spel en brengt structuur aan in deze ervaringen.
Het samen spelen vormt een elementaire behoefte van ieder kind. Hierin vindt het kind het terrein waar geŽxperimenteerd kan worden met verhoudingen en interacties tussen kinderen onderling en kan het kind zich ontwikkelen.
Zo worden aan de ene kant sociale vaardigheden geoefend en ontwikkeld in het samen spelen. Tegelijkertijd geldt ook het omgekeerde: om met kinderen te kunnen spelen moet het kind over voldoende sociale vaardigheden beschikken. Door het aanleren van nieuw gedrag vergroot het kind zijn zelfvertrouwen.
Tijdens de bijeenkomsten mag het kind zich uitleven in allerlei doe-activiteiten. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind wordt modelgedrag in rollenspelen getoond in de rol van de fantasiefiguren Tim en Flapoor. De leerpunten worden verwerkt in een stripverhaal waarin twee aansprekende figuren de als model functioneren. Speelse elementen zijn verder toegevoegd in de vorm van hulpspeelgoed. Via spel met behulp van dit speelgoed worden de te leren vaardigheden meer concreet gemaakt. Tenslotte krijgen de kinderen huiswerk. De verantwoordelijkheid hiervoor liggen vooral bij de ouder. Ouder en kind doen thuis de gedragsoefening in de vorm van een spelletje. Verder krijgt het kind de opdracht deze vaardigheid in het echt te oefenen.