Na de intake en eventueel aanvullend onderzoek, starten we met de behandeling. Deze hebben we in overleg vastgesteld in het behandelvoorstel. In de behandelovereenkomst staan meer details.

Voor onze behandelmethoden maken we gebruik van diverse methodieken. Deze worden in de behandelovereenkomst beschreven. Hierbij stellen we praktische en realistische doelen op. Op basis hiervan is in grote lijnen het verloop van de behandeling te plannen. Samen met u of uw kind maken we een keuze uit de mogelijke behandelmethoden.

Het kader waarin de behandeling plaatsvindt, is die van de positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie. Binnen deze aanpak wordt, waar nodig, uitgeweken naar diverse andere vormen van therapie zoals psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, zowel individueel als groepsgewijs, EMDR en op Mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT). Maar er kunnen ook trainingen en cursussen worden aangeboden. Ook remedial teaching behoort tot de mogelijkheden. Binnen de cognitieve gedragstherapie kunnen diverse werkvormen gehanteerd worden zoals registratieopdrachten, het uitproberen van nieuw gedrag, symbolisch schrijven en diverse andere methodieken. 

Er wordt ter ondersteuning veel gebruik gemaakt van E-health. Dit houdt in dat u of uw kind thuis sessies van de therapie uitvoert, waarop de behandelaar via een chat reageert. Meestal wordt de E-health gemengd met gesprekken. Dit is ons zogenaamde 'blended' aanbod. Wij maken gebruik van het E-health platform van Minddistrict. 

Wanneer er bredere begeleiding nodig is, kan de behandelaar collega's inschakelen. Denk hierbij aan pedagogische thuisbegeleiding, ouderbegeleiding, psychomotore therapie of begeleiding bij de hechting. Uw therapeut is in de samenwerking met mede-behandelaren de regie-behandelaar en houdt zicht op de effecten van de geboden zorg. Er vindt waar nodig overleg plaats met de mede-behandelaren (of onderaannemers) in de vorm van consultatie of een MDO (Multi Disciplinair Overleg). Hierbij kunnen ook collega's van de Toegang, Sociale Dienst (IGSD) of de WMO worden betrokken.

Maar we hebben ook afspraken met de POH GGZ, de huisarts en de psychiater van Psy NL om gezamenlijk te behandelen. Zo kan de huisarts, de psychiater of psychiatrisch verpleegkundige de medicatie instellen. Mogelijk kan de POH GGZ onderhoudsconsulten bieden.
Er vindt geregeld overleg met huisartsen, POH-GGZ en psychiatrie (Psy-NL) plaats.
Een behandelmethodiek wordt eerst aan u of uw kind uitgelegd (de rationale). Het is erg belangrijk dat er voldoende betrokkenheid is bij de therapie, zodat vooral ook thuis en op andere plekken buiten de behandelkamer kan worden geoefend. Zonder intensieve oefening zullen de veranderingen zich niet of maar langzaam voltrekken. 


Het doel van de behandeling is steeds om u of uw kind anders te leren denken en u te richten op wat goed gaat, op successen. Anders denken leidt meestal ook tot ander of nieuw gedrag. 
Om tussentijds goed op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van u of van uw kind, wordt aan het begin van iedere sessie een zeer korte vragenlijst ingevuld. Dit is de Outcome Rating Scale (ORS) die slechts vier vragen telt en binnen twee minuten is ingevuld. Aan het eind van iedere sessie wordt met een vergelijkbare schaal op de behandeling teruggekeken. Dit gebeurt met de Session Rating Scale (SRS). Hier worden het contact en de behandeling door de cliŽnt, ůůk door de kinderen, geŽvalueerd. Doel van deze metingen is om de methodiek of de manier van omgaan met u of uw kind op tijd bij te stellen. De gegevens van de ORS en SRS worden in een grafiek bijgehouden en geven zo een goed beeld van het verloop van de behandeling.


Doorgaans zijn vijf tot tien sessies voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.
Wanneer er bredere begeleiding nodig is, kan de behandelaar collega's inschakelen (zie hierboven). Een aantal maanden na het laatste gesprek wordt minimaal één vervolgsessie gepland om na te gaan of de behaalde verbetering behouden is. Dat kan ook een afsluiten telefonisch contact zijn.

Aan het eind van de behandeling wordt geŽvalueerd, een signalerings- en terugvalpreventieplan gemaakt en een nameting gehouden met (meestal) de OQ 45 of SPSy. Dit laatste om de effectiviteit van de geboden zorg in kaart te brengen. 


Uw tevredenheid met de behandeling en de effecten wordt gemeten met de CQ index. Deze krijgt u direct na het laatste consult toegezonden.

Alle behandelmethodieken worden door de zorgverzekeraar of de gemeente vergoed. Alleen remedial teaching komt doorgaans voor uw eigen rekening.


Actuele cliŽnt ervaringen

In 2018 (in berekening) hebben onze cliŽnten onze zorg als volgt beoordeeld:

 

 • Onze omgang met cliŽnten: 
 • Vervulling van de hulpwensen:
 • Bereikbaarheid behandelaar:
 • Informatievoorziening:
 • Keuzemogelijkheden:
 • Evaluatie:
 • Beoordeling in een rapportcijfer:
  Algemeen: 8
  De behandeling: 9
Uit de bovenstaande gegevens kan worden afgeleid dat met name op het gebied van de bereikbaarheid van de behandelaar meer duidelijkheid geboden kan worden. In 2019 zal een vast moment in de week worden gepland waarop de betreffende behandelaar telefonisch bereikbaar is voor (ouders van) cliŽnten.